Revizijaod strokovnjakov

Kot revizorji se vidimo kot sparing partner, ki pozna vaše podjetje in vašo panogo kot nihče drug. Imate zanesljivega partnerja, ki razmišlja izven okvirjev, razmišlja podjetniško in zna vaše podjetje celostno pregledati in svetovati. Zahvaljujoč kontinuiteti naših revizijskih ekip lahko poleg učinkovitih revizijskih storitev ustvarimo pomembno dodano vrednost za vaše podjetje.

Pri mednarodnih vprašanjih tesno sodelujemo z našimi partnerji iz Nexia International, ene od 8 najboljših svetovnih mrež neodvisnih revizijskih in svetovalnih podjetij. Vaša prednost: poznamo se osebno. To nam omogoča, da skupaj razvijamo prilagodljive in pragmatične rešitve – v več kot 120 državah.

Revizija računovodskih izkazov

Pokriva revizije računovodskih izkazov ki so predpisane z Zakonom o gospodarskih družbah in so zato obvezne revizije. Sem sodi tudi revizija konsolidiranih računovodskih izkazov za skupine. V to skupino družb sodijo  srednje in velike kapitalske družbe, dvojne družbe in tiste male kapitalske družbe katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu.

Prostovoljna revizija

To je revizija podjetja in njegovih računovodskih izkazov družb za katere ne velja zakonska obveza za revizije računovodskih izkazov, ampak se za revizijo odločijo lastniki družbe ali samo vodstvo družbe s soglasjem lastnikov.

Posebne revizije

To so revizije, ki niso revizije računovodskih izkazov ampak so revizije dela podjetja, revizija projekta ali revizija določenega postopka. Revizija  projekta je osredotočena le na določen projekt znotraj poslovanja družbe, revizija postopka pa se osredotoči le na določen postopek znotraj poslovnega  procesa.

Revizija porabe denarnih sredstev

Te revizije so tudi povezane z revizijo projekta za katerega so sredstva pridobljena s strani države ali Evropske unije. Niso revizije računovodskih izkazov so pa revizije, ki dajo omejeno mnenje o ustreznosti porabe dodeljenih nepovratnih sredstev.

Revizija stvarnega vložka

To je primer revizije postopka, ki je predpisan v Zakonu o gospodarskih družbah v primerih, ko lastniki želijo del kapitala vložiti v obliki stvarnih vložkov in so ti vložki večji od 100.000,00 EUR.

Revizija pripojitve, delitve ali oddelitve

Tudi te revizije so predpisane z Zakonom o gospodarskih družbah in sodijo med revizije postopkov.


Še danes se dogovorite za vaš prvi brezplačen posvet.